LLENGUA ESTRANGERA

La llengua estrangera es treballa des de 3 anys fins a sisè de primària fent prevaldre la capacitat comunicativa.

Com a eines per a l'aprenentatge es fa ús de les TIC (pissarra digital, ordinadors portàtils a primària...), desdoblament amb grups reduïts per sessions de conversa, llibre de text (a primària), cançons, chants, representacions de situacions de comunicació orals, producció de textos, lectures curtes, etc.

 

 

Enguany el centre compta amb un auxiliar de conversa d'EEUU a mitja jornada, el que possibilita que pugui fer una sessió de pràctica de llenguatge oral (en petits grups), a cada curs de primària.

 

A part amb un altre mestre es fa també una o dues sessions setmanals de desdoblament a cada nivell de primària i a 5 anys.