LES RUTINES

 

Entenem per rutina l'hàbit de fer alguna cosa de forma mecànica, sistemàtica i contínua al llarg de la jornada escolar, i que es va repetint diàriament al llarg del curs.

 

Els costums, hàbits o rutines permeten als infants fixar seqüències, maneres de fer, que els dóna gran seguretat i confiança en sí mateixos. A més, els permet percebre pautes d'estructuració en l'organització temporal.

 

Per dur a terme aquestes tasques, prèviament s'han de treballar els hàbits d'escolta, esperar torn de paraula i saber esperar.

 

A continuació explicarem algunes de les rutines que treballam al llarg de la jornada:

 

 

  • Passar llista: aprofitam aquesta activitat per treballar el coneixement dels noms dels infants. Aprenen a escriure i reconèixer el seu propi nom, el dels altres i la direccionalitat de l'escriptura.

     

Lligam aquesta activitat amb les matemàtiques comptant quants infants han vengut a l'escola, quants estan malalts, quants nins, quantes nines, quants queden al menjador, etc.

  • Observar el temps: diàriament hi ha un encarregat que, a partir d'una cançoneta, observa quin temps fa. Mitjançant aquesta activitat treballam el pas de les estacions, la climatologia, estadística, seriacions, etc.

 

  • Calendari i data: amb aquesta activitat estudiam els dies de la setmana, els mesos de l'any, la tira numèrica, anotam dades significatives (aniversaris, festes, sortides,...).

A continuació escrivim la data amb diferents suports: pissarra, pissarretes individuals, a les feinetes, etc.

 

  • Conversa: dedicam una estoneta diària on els infants voluntàriament expressen les seves vivències, opinions, experiències, sentiments, angoixes, etc.

 

  • Berenars: donam molta d'importància a què tenguin uns bons hàbits a l'hora del berenar: mans netes, ben asseguts, menjar amb la boca tancada, torcar-se, col·locar els residus al poal corresponent...

 

  • Relaxació: després del pati, on hem realitzat activitats intenses, dedicam uns minuts a la relaxació amb l'objectiu de retornar a la calma. Apagam els llums, posam música relaxant i ens feim massatges.

 

  • Acomiadament: per acabar la jornada, dedicam uns minuts a fer un repàs de les activitats fetes, del que hem après, del que ens ha agradat i del que no,... I cantam una cançó per acomiadar-nos.