REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

 

El Reglament de Règim Intern (R.R.I.) recull el conjunt de normes que regulen el funcionament i la convivència al nostre centre i garanteix l’adequada coordinació de tots els membres que formen la comunitat educativa. Estableix els drets i deures dels alumnes i la tipologia de faltes i sancions aplicables.

 

Tota comunitat necessita d’unes normes que regulin el seu funcionament i l’acceptació d’aquestes normes per part de tots els seus components fa que la convivència sigui més fluida i que es puguin dur a terme els objectius establerts dins el Pla de Centre.


Les directrius del reglament es fonamenten en el marc legal vigent i els projectes que determinen la identitat del centre ( Projecte educatiu i Curricular del centre).


El R.R.I. és l'expressió pràctica i aplicada dels principis i valors que presideixen la vida de l'escola i del seu caràcter i estil propis.