EL PROJECTE LINGÜÍSTIC

PLC.pdf
Documento Adobe Acrobat 218.9 KB

 

El projecte lingüístic té com a objectiu fonamental aconseguir que tot l’alumnat assoleixi, en acabar el període d’escolarització primària, la competència lingüística en català i castellà i a més en una llengua estrangera, tot i que en aquest darrer cas el domini serà tan sols a nivell força elemental (sobretot quedaran més potenciades la comprensió i expressió orals, sense deixar de banda naturalment les altres destreses).


En el projecte lingüístic quedarà definit:


a) El tractament de la llengua catalana, com a vertebradora de l’ensenyament, com a llengua vehicular i d’aprenentatge, i com a llengua de l’àmbit administratiu i de comunicació del centre.


b) El tractament global de les llengües curriculars (catalana, castellana i anglesa) en els processos d’ensenyament i aprenentatge amb l’objectiu de propiciar-ne la coordinació i la integració per tal de millorar-ne els resultats, tant en el conjunt com en relació a cada una.


c) Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament de les llengües a la realitat sociolingüística del centre amb l’objectiu d’assolir el compliment de la normativa referida a la normalització lingüística.


d) Els criteris per a l’atenció específica d’alumnes d’incorporació tardana amb dèficit de coneixement de la llengua catalana.