PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

PEC.pdf
Documento Adobe Acrobat 457.5 KB

 

Objectius Generals

 1. Potenciar una educació basada en la responsabilitat, esperit crític i la tolerància.

 2. Fomentar la solidaritat i cooperació, potenciant el treball en equip i afavorint una actitud solidària envers als altres.

 3. Potenciar l’autonomia per què l’alumnat tengui uns criteris propis, desenvolupi al màxim la seva independència i actuï amb seguretat.

 4. Fomentar l’autoestima, perquè els alumnes tenguin una identitat pròpia i siguin capaços d’acceptar les seves habilitats i mancances.

 5. Sensibilitzar pares i alumnes per adquirir actituds i comportaments positius envers la millora i conservació del medi.

 6. Apropar als nostres alumnes a la cultura popular, celebrant festes, commemoracions, etc. per tal de conèixer els trets d’identitat del nostre país.

 7. Utilitzar el català com a llengua vehicular del nostre centre amb la finalitat que l’alumnat pugui integrar-se amb facilitat a la realitat socio-cultural de Pollença.

 8. Assolir les capacitats per desenvolupar-se individual i socialment amb la societat de la informació i la comunicació.

   

  Educació Infantil

 1. Descobrir, conèixer i controlar progressivament el propi cos, formant-se una imatge d’ells mateixos, valorant la seva identitat personal, les seves capacitats i limitacions d’acció i expressió, i adquirint hàbits de salut i benestar.

 2. Actuar d’una manera cada vegada més autònoma en les seves activitats habituals, adquirint progressivament seguretat afectiva i emocional, i desenvolupant les seves capacitats de confiança i iniciativa per ells mateixos.

 3. Establir relacions socials en un àmbit cada vegada més ampli aprenent a articular progressivament els propis interessos, punts de vista i aportacions amb els dels altres.

 4. Establir vincles fluids de relació amb els adults i amb els seus iguals, responent als sentiments d’afecte, respectant la diversitat i desenvolupament actituds d’ajuda i col·laboració.

 5. Observar i explorar l’entorn immediat amb una actitud de curiositat i de respecte, identificant les característiques i les propietats més significatives dels elements que la conformen i alguna de les relacions que s’hi estableixen.

 6. Conèixer algunes manifestacions culturals del seu entorn, mostrant-hi actituds de respecte, interès i participació.

 7. Representar i evocar aspectes diversos de la realitat viscuts coneguts o imaginats i expressar-los mitjançant les possibilitats simbòliques que ofereixen el joc i altres formes de representació i expressió.

 8. Utilitzar el llenguatge oral de forma ajustada a les diferents situacions de comunicació habitual per comprendre i ésser comprès pels altres, expressar les seves idees, sentiments, experiències i desitjos, avançar en la construcció de significats, regular la pròpia conducta i influir en la dels altres.

 9. Enriquir i diversificar les seves possibilitats expressives mitjançant la utilització dels mitjans i recursos al seu abast, així com apreciar diferents manifestacions artístiques de la seva edat.

 10. Regular progressivament el seu comportament en les propostes de joc, de rutines i altres activitats que presenta l’adult, gaudint-ne i utilitzant-les per vehicular els seus interessos, coneixements, sentiment i emocions.

 

 

Educació Primària

 1. Conèixer i acceptar la seva pròpia identitat, les seves possibilitats afectives i de relació i progressar en l’autonomia i la iniciativa personal.

 2. Conèixer el propi cos i les possibilitats motrius i progressar en l’adopció d’hàbits de salut i higiene personal.

 3. Mostrar-se participatiu i solidari de forma responsable i respectar els valors morals, socials i ètics propis i d’altri, sense discriminacions per la raça, creença, situació econòmica, etc. per exercitar-se en els principis bàsics de la convivència democràtica i d’estima de la pau.

 4. Saber parlar i escoltar dins un grup, sobre qualsevol tema, explicant raonadament les opinions personals, fent preguntes i contestant de forma adequada.

 5. Resoldre situacions o necessitats de la vida quotidiana mitjançant processos d’identificació, planificació, realització i verificació d’activitats al seu abast.

 6. Conèixer i utilitzar correctament i apropiadament la llengua catalana tant oralment com per escrit, emprant-la normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge.

 7. Conèixer la llengua castellana a nivell oral i escrit de manera que pugui utilitzar-la apropiadament com a font d’informació i vehicle d’expressió.

 8. Comprendre i expressar en la llengua anglesa missatges senzills dintre d’un context.

 9. Comprendre el medi físic i natural, els principis mecànics que els regeixen, a partir de l’observació rigorosa de fets i fenòmens senzills i la importància que la seva conservació i millora té per a la humanitat.

 10. Conèixer els trets fonamentals de les Illes Balears en els seus aspectes naturals, culturals i històrics, en tant que medi definidor de la identitat nacional i personal i progressar en el sentiment de la pertinença al país.

 11. Mostrar actituds de respecte, conservació i ús correcte dels recursos materials, tècnics i naturals.

 12. Emprar els conceptes i les relacions matemàtiques elementals i dominar les operacions bàsiques per tal de representar i interpretar l’espai, les situacions i les experiències mitjançant llenguatge matemàtic.

 13. Comunicar-se a través dels mitjans d’expressió verbal, corporal, visual, plàstic i musical; desenvolupant la sensibilitat estètica, la creativitat i la capacitat per gaudir de les manifestacions artístiques.

 14. Conèixer i gaudir del patrimoni cultural, particular en la serva conservació i respectar la diversitat lingüística i cultural dels pobles i les persones.

 15. Prendre part en els actes culturals de Pollença.

 16. Aplicar els coneixements adquirits per resoldre de forma creativa problemes diversos, amb recursos apropiats i coneguts.

 17. Aplicar, individualment i en equip, metodologies de treball intel·lectual, inclosa la utilització dels recursos de la tecnologia de la informació, que estimulen l’aprenentatge i la creativitat i permeten reduir tasques rutinàries.

 18. Manifestar una actitud favorable envers el treball reflexiu i ben fet (manual, intel·lectual, artístic, esportiu...) valorant la seva utilitat pràctica i les seves potencialitats lúdiques i formatives.