PLA DE CONVIVÈNCIA

 

Un dels objectius de l’educació és el de formar els alumnes i les alumnes perquè arribin a ser bons ciutadans i ciutadanes.

 

Les escoles són el reflex de la societat i amb les nostres eines hem d’intentar crear un clima conciliador.

 

   

          

               OBJECTIUS

 

Aconseguir la integració efectiva de tot l’alumnat.

 

Promoure la implicació de les famílies.

 

Impulsar les relacions entre tots els membres de la comunitat escolar.

 

Prevenir els conflictes i la seva gestió positiva.