PROJECTE DE L'EQUIP DE SUPORT

 

L’equip de suport de la nostra escola està format per: una mestra de Pedagogia Terapèutica (PT), una mestra d’Audició i Llenguatge (AL) una mestra d'atenció a la diversitat (AD), una Auxiliar Tècnica Educativa (ATE), una Fisioterapeuta itinerant, i un Psicopedagog de l’Equip d’Orientació Educativa i psicopedagògica.


Aquest equip intenta promoure de forma gradual les xarxes de suport en relació al centre, la família i als serveis externs, per això impulsa el treball conjunt entre els diferents professionals per tal de donar una resposta educativa ajustada a les necessitats dels alumnes.


També col·labora amb els mestres per tal de detectar i analitzar les necessitats educatives dels alumnes a dins les aules, i així poder-los assessorar sobre el procés d’aprenentatge d’aquells alumnes que ho requereixin.


A més, s’encarrega d’elaborar diferents materials per als alumnes que necessiten un suport educatiu tant dins com fora de l’aula.


Quan arriben alumnes nouvinguts a l’escola, i el curs ja ha començat, és l’equip de suport l’encarregat d’acollir i orientar als alumnes per tal que la seva adaptació sigui positiva.


La PT dona suport de totes les matèries als alumnes de necessitats educatives especials, tant d’Educació Infantil com de Primària; l’AL atén a aquells amb dificultats de llenguatge; i l’ATE s’encarrega d’ajudar als alumnes amb necessitats educatives especials que presenten dificultats motòriques i d’autonomia personal.